ABSTRAKTY / ABSTRACTS

Termín zaslania abstraktu vyžiadaných, resp. potvrdených prednášok je najneskôr do 31.8.2019.

INŠTRUKCIE K ABSTRAKTOM

Formát: Program: MS Word

Font: Times New Roman

Veľkosť písma: 12 bodov

Riadkovanie: jednoduché

Zarovnanie: oba okraje

Rozsah: max. 2000 znakov

Štruktúra:

  1. Názov práce
  2. Meno, priezvisko, titul autora + pracovisko, kontakt (email, telefón)
  3. Meno, priezvisko, titul spoluautora + pracovisko, kontakt (email, telefón)
  4. Úvod
  5. Cieľ
  6. Súbor a metodika
  7. Výsledky
  8. Záver
KONTAKTNÁ OSOBA / CONTACT PERSON
ABSTRAKT / ABSTRACT

Titul, meno, priezvisko / Title, Name, Surname

Titul, meno, priezvisko / Title, Name, Surname

Maximálna veľkosť súboru 2 MB. Povolené súbory: doc, docx, pdf, rtf. Písmo Times New Roman 11. Maximum file size is 2 MB. Allowed files: doc, docx, pdf, rtf. Font Times New Roman 11.